Den Svenska spellagen

Den svenska spellicensen träder i kraft den 1a januari 2019. Denna lagändring innebär att utländska och svenska nätcasinon kan bedriva spelverksamhet i Sverige sida vid sida med Svenska Spel. Det innebär inte så stora skillnader för dig som spelare, förutom att du endast är berättigad till en välkomstbonus eller välkomsterbjudande per spelbolag, oavsett om du är ny eller gammal spelare. För dig som är intresserad av fler bonusar så finns flertalet olicensierade casinon listade på casinonutansvensklicens.com.

 

Här kommer en summering i korthet vad den svenska spellagen innebär för spelbolagen

 

Den Svenska spellagen i korthet

 

Tillämpningsområde

Spellagen gäller för spel om pengar som tillhandahålls i Sverige.

Krav på spelverksamhet

Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebär:

1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd,
2. att det ska råda hög säkerhet i spelen,
3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

 

Licensgivning

En spelmyndighet fattar beslut om licens. Licens ges för viss tid om högst fem år och får
förenas med villkor.

 

Licenser

Spellagen innehåller sex olika typer av licenser.

 

Statligt spel

Licens för statligt spel får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel
på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt
eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

 

Spel för allmännyttiga ändamål

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av
lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

 

Kommersiellt onlinespel

Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, online-bingo och
datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer.

 

Vadhållning

Licens för vadhållning får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom
vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Denna licensform är
också öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

 

Landbaserat kommersiellt spel

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på
kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna
förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

 

Spel på fartyg i internationell trafik

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och
värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

 

Licenshavarnas samarbeten

För att en licenshavare ska få tillhandahålla spel i samarbete med företag utomlands, genom
spelombud eller med hjälp av t.ex. ett serviceföretag, ska särskilda krav uppfyllas. Ansvaret
för spelverksamheten vilar på licenshavaren.

 

Registrering av spelare

En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet
innan spel får påbörjas. Regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela
undantag från registreringsskyldigheten.

 

Spelkonton

Licenshavare med licens för onlinespel ska för varje registrerad spelare öppna ett spelkonto.
Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge
spelaren tillgång till information kopplat till spelkontot.

 

Spelansvar

En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt
spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). Licenshavaren ska följa registrerade
spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande.
Möjlighet ska finnas för spelare att stänga av sig från spel. Spelmyndigheten ska upprätta och
föra ett register över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos alla spelföretag.
Åldersgräns på 18 år införs för att få spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till
ett kasino.
Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.
Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än
vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.

 

Marknadsföring

Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring enligt första stycket
får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får
inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit
avstängd av en licenshavare.
Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att
ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

 

Tekniska krav

Den som tillhandahåller spel ska uppfylla tekniska krav på spelsystem, affärssystem,
dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor som har meddelats i föreskrifter
med stöd av denna lag.

 

Behandling av personuppgifter

Spelmyndighetens och licenshavarnas behandling av personuppgifter tydliggörs. Behandlingen får begränsas av regeringen.

 

Skatt

Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska
fortsatt vara skattebefriat.

 

Tillsyn och andra åtgärder

Spelmyndigheten utövar tillsyn på spelområdet. Spelmyndigheten får förordna särskilda
kontrollanter för att utföra tillsynsuppgifter. Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter
enligt spellagen eller föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av denna lag ska
spelmyndigheten förelägga licenshavaren att vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av
villkoren eller anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det
är tillräckligt, varning meddelas. En varning får förenas med sanktionsavgift.
Spelmyndigheten får ingripa mot den som tillhandahåller spel och som överträder en
bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.
Det införs möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade
spelföretag. Spelmyndigheten kan också förelägga internetleverantörer att upprätta
varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.

 

Straff och sanktioner

Ett skärpt sanktionssystem föreslås för att begränsa den illegala konkurrensen från
olicensierade spelföretag. Höjda straffskalor för olovlig spelverksamhet och för främjande av
illegalt spel samt den nya brottsrubriceringen spelfusk (matchfixning) föreslås.

 

Avgifter och överklagande

Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn enligt denna lag.
Beslut enligt spellagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

No News